Starman Bohemia
StarmanBohemia | MainMenu | Login
  
Contact
Books
FAQ (in czech)
A Partial List of Our Customers

Karel Kryl
Libri Prohibiti

zdravíme všechny naše zákazníky A Partial List of Our Customers

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.; AGROTEST fyto, s.r.o; AMU, Divadelní fakulta; AMU, Filmová fakulta; AMU, Hudební fakulta; AMU, knihovna; Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.; ANIMA - Technická literatura; Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.; Astronomický ústav AV SR; AVU, Laboratoř školy restaurováním sochařských děl; BEN Technická literatura, s.r.o.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.; Centrum pro práci s patristickými, střed; Česká betonářská spoleČnost; Česká geologická služba; Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec; Česká republika - Ministerstvo vnitra Policie ČR; Česká spoleČnost ornitologická; Česká spoleČnost pro jakost; Český statistický úřad; ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství; ČVUT, Fakulta dopravní; ČVUT, Fakulta elektrotechnická; ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; ČVUT, Fakulta stavební; ČVUT, Fakulta strojní; ČVUT, Kloknerův ústav; ČVUT, Ústav technické a experimentální fyziky; ČVUT, VýpoČetní a informaČní centrum; ČZU, Fakulta agronomie, potravinových a přírodních zdrojů; ČZU, Fakulta lesnická a environmentální; ČZU, Fakulta provozně ekonomická; ČZU, Technická fakulta; DEVAR Praha, s.r.o.; Dobrá kniha - knihkupectví; Domácí hospic Cesta domů; Endokrinologický ústav; Entomologicky ústav AV ČR, v.v.i.; Fakulta vojenského zdravotnictví UO; Fakultní nemocnice Hradec Králové; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Fakultní nemocnice na Bulovce; Fakultní nemocnice Ostrava; Fakultní nemocnice Plze?; Fakultní nemocnice v Motole; Fakultní nemocnice v Olomouci; Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.; Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.; Geologický ústav AV ČR, v.v.i.; IKEM, InformaČní a komunikaČní úsek; JASEKA spol. s r.o.; JU, Biologická fakulta; JU, Pedagogická fakulta; JU, VURH; JU, Zdravotně sociální fakulta; JU, Zemědělská fakulta; Knihkupectví Cesta; Knihkupectví MareČek; Knihkupectví O.P.; Masarykova nemocnice Ústí nad Labem; Masarykův onkologický ústav; Masarykův ústav - Archiv AV ČR, v.v.i.; Matematický ústav AV ČR, v.v.i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.; Miloš Krátký; Ministerstvo vnitra ČR; MU, Fakulta ekonomicko-správní; MU, Fakulta informatiky; MU, Fakulta sociálních studií; MU, Filozofická fakulta; MU, Lékařská fakulta; MU, Pedagogická fakulta; MU, Právnická fakulta; MU, Přírodovědecká fakulta; MZLU, Agronomická fakulta; MZLU, Fakulta lesnická a dřevařská; MZLU, Provozně ekonomická fakulta; MZLU, Ústřední knihovna; MZLU, Zahradnická fakulta v Lednici; Národní knihovna ČR; Národní muzeum; Národní památkový ústav; Národní technické muzeum; NCONZO; Nemocnice Pardubice; Orientální ústav AV ČR, v.v.i.; OSU, Filozofická fakulta; OSU, Přírodovědecká fakulta; OSU, Univerzitní knihovna; PČR Správa VýchodoČeského kraje; Petr Novotný; Pražská vysoká škola psychosociálních studií; Psychiatrické centrum Praha; Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; Revmatologický ústav; Slezské zemské muzeum; Slovanská knihovna při Národní knihovně; SLU, Filozoficko-přírodovědecká fakulta; SLU, Matematický ústav; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.; Spolocenskovedný ústav SAV; Správa Krkonošského národního parku; Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava; Státní ústav pro kontrolu léČiv; Státní ústav radiaČní ochrany; Státní zdravotní ústav Praha; STAVOPROJEKTA spol. s r.o.; STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky; STU, Fakulta informatiky a informacných technológií; STU, Materiálovotechnologická fakulta; Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin; SVÚOM s.r.o.; TnUAD, Fakulta Mechatroniky; TnUAD, Univerzitná knižnica; TU, Hutnícká fakulta; TU, Strojnická fakulta; TU, Univerzitná knižnica; TUL, Fakulta Mechatroniky a mezioborových inženýrsk. studií; TUL, Fakulta pedagogická; TUL, Fakulta strojní; TUL, Fakulta textilní; TUL, Univerzitní knihovna; TUT, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; TUT; UHK, Fakulta humanitních studií; UHK, Fakulta informatiky a managementu; UHK, Pedagogická fakulta; UHK, Rektorát; UHK, Univerzitní knihovna; UJEP, Fakulta životního prostředí; UJEP, Laboratoř geoinformatiky; UJEP, Pedagogická fakulta; UJEP, Přírodovědecká fakulta; UK, 1. lékařská fakulta; UK, 2. lékařská fakulta; UK, 3. lékařská fakulta; UK, Centrum pro teoretická studia; UK, Evangelická teologická fakulta; UK, Evropské informaČní středisko; UK, Fakulta humanitních studií; UK, Fakulta sociálních věd; UK, Fakulta tělesné výchovy a sportu; UK, Farmaceutická fakulta; UK, Filozofická fakulta; UK, Katolická teologická fakulta; UK, Knihovna spoleČen. věd T.G.M.; UK, Lékařská fakulta v Hradci Králové; UK, Lékařská fakulta v Plzni; UK, Matematicko-fyzikální fakulta; UK, Pedagogická fakulta; UK, Právnická fakulta; UK, Přírodovědecká fakulta; UK, Ústav výpoČetní techniky; UO; UP, Centrum distanČního vzdělávání; UP, Cyrilometodějská teologická fakulta; UP, Filozofická fakulta; UP, InformaČní centrum; UP, Lékařská fakulta; UP, Pedagogická fakulta; UP, Právnická fakulta; UP, Přírodovědecká fakulta; UPa, Fakulta chemicko-technologická; UPa, Fakulta ekonomicko-správní; UPa, Univerzitní knihovna; UPJŠ, Prírodovedecká fakulta; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.; Ústav fyzikalní chemie J. Heyrovskeho, v.v.i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.; Ústav fyziky materiálu AV ČR, v.v.i.; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.; Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR řež, v.v.i.; Ústav jaderného výzkumu řež a.s.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.; Ústav mezinárodních vztahů; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.; Ústav péČe o matku a dítě; Ústav politických vied SAV; Ústav pro Českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.; Ústav pro péci o matku a dítě Praha 4; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.; Ústav živoČišné fyziologie a genet AV ČR, v.v.i.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; Ústřední vojenská nemocnice Praha; UTB, Fakulta technologická; UTB, Ústřední knihovna; VFU, Fakulta veterinárního lékařství; VFU, Farmaceutická fakulta; Vlastivědné muzeum v Olomouci; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad; VOP- 026 Šternberk, s.p.; VŠB-TU, Fakulta ekonomická; VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky; VŠB-TU, Fakulta hornicko-geologická; VŠB-TU, Fakulta stavební; VŠB-TU, Ústřední knihovna; VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská; VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické; VŠE, Fakulta managementu; VŠE, Knihovna; Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2; VÚ meliorací a ochrany půdy Praha; VUK Panenské Břežany, s.r.o.; VUT, Fakulta chemická; VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikaČních technologií; VUT, Fakulta informaČních technologií; VUT, Fakulta podnikatelská; VUT, Fakulta stavební; VUT, Fakulta strojního inženýrství; VUT, Fakulta výtvarných umění; VUT, Ústřední knihovna; Vysoká škola finanČní a správní, o.p.s.; Vysoká škola polytechnická Jihlava; Vyšší odborná škola informaČních služeb; Vyšší odborná škola Jihlava; Výzkumné centrum průmyslového dědictví; Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.; Výzkumný ústav bramborárský; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.; Výzkumný ústav rostlinné výroby; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnic; Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.; Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka; Výzkumný ústav živočišné výroby; Zásilkové Knihkupectví ELT JŠ; ZČU, Fakulta aplikovaných věd; ZČU, Fakulta ekonomická; ZČU, Fakulta filozofická; ZČU, Univerzitní knihovna; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; ŽU, Akademická knižnica; ŽU, Elektrotechnická fakulta

Copyright (c) 1994,2011 - Starman Bohemia spol. s r.o. Veškerá práva vyhrazena.